Individualizirani pristup je oblik podrške učenicima s posebnim odgojno obrazovnim potrebama (urednih intelektualnih sposobnosti).

Pod individualiziranim pristupom se podrazumijeva niz postupaka i aktivnosti koje će provoditi svi sudionici u odgoju i obrazovanju učenika a pod tim se misli, prije svega, na primjenu onih metoda, sredstava i didaktičkih materijala koji podupiru posebne edukacijske potrebe djeteta (npr.potrebe uvjetovane teškoćama čitanja i pisanja i / ili računanja, oštećenjem vida, oštećenjem sluha, cerebralnom paralizom, teškoćama u održavanju pažnje (ADD) i /ili teškoćama u ponašanju i sl. )

Individualizirani pristup, za razliku od prilagođenog programa, ne podrazumijeva sadržajnu prilagodbu nastavnog gradiva. On podrazumijeva samo prilagodbu načina rada i zahtjeva prema učeniku (kao i kod prilagođenog programa), ali bez sadržajne prilagodbe gradiva). 

Prilagođavaju se sljedeći zahtjevi:

1. Zahtjevi s obzirom na samostalnost učenika:

stupnjevito pružanje pomoći i podrška pri rješavanju zadataka, rukovanju. npr. geometrijskim priborom, pomoć kod pojašnjenja uputa i sl.

2. Zahtjevi s obzirom na vrijeme rada:

predviđanje produljenog vremena za rješavanje zadataka(do 50%) osobito u pisanim provjerama znanja…

3. Zahtjevi obzirom na način rada:

pojedinačno zadavanje zadataka, odabir tipova zadataka po principu lakši-teži-lakši; češće vježbanje i ponavljanje, korištenje diktafona i kalkulatora.(npr.učenici s diskalkulijom)

4. Zahtjevi s obzirom na provjeravanje: 

– Samo usmena provjera ili pismena (što je učeniku lakše) pružiti mogućnost da netko drugi čita (učenik s disleksijom); 

– Uvećati font ( 12-14 pt) 

– Boldati bitne sadržaje. 

– Izbjegavati ukošena slova (italik) i složene upute. 

– Ispite ne pisati rukopisom. 

– Pojašnjavati vokabular manje frekventnih riječi ili matematički rječnik ( usporedni=paralelni, suma= zbroj) i sl. 

– Češće provjeravati znanje učenika u kraćim vremenskim jedinicama i s manjim brojem zadataka ili pitanja u ispitivanju. ( Mogu se ponuditi i okvirna pitanja za pripremu). 

– Tekst u ispitima poravnavati jednostrano ( samo s lijeve strane).                            

– Ne koristiti podcrtavanje sadržaja ( zbog vizualnog spajanja riječi ) i sl. 

– Disgrafične greške podcrtati (da ih učenik može sam ispraviti) a ne križati ili pisati preko rukopisa. Ne  uzimati te pogreške u obzir kod ocjenjivanja. 

– Ne inzistirati na boljem rukopisu  npr. kod učenika sa disgrafijom.  

5. Zahtjevi s obzirom na aktivnost:

zajedničko planiranje rada s učenikom, češće promjene aktivnosti (učenicima s ADD  ili ADHD-om) fizičko približavanje učenika izvor promatranja (konstruiranje, mjerenje…)

I u prezentaciji nastavnih sadržaja paziti na isto (perceptivno prilagođavanje) :

Primjenu ciljanih, jednostavnih, preglednih, interesantnih nastavnih sredstava bez suvišnih detalja (slike, karte, crteži) Koristiti sažimanja i umne mape kod prezentacija, te audiovizualna sredstva.                                         

Umna mapa
Izvor: Tony Buzan Learning Centre

Individualizacija se odnosi i na drugačiji pristup prema ponašanju učenika koji npr,. ima ADHD, pa, ne može cijeli sat sjediti na mjestu nego se predvide aktivnosti u kojima može ustati, otići u drugi dio razreda, baviti se drugim sadržajima nakon što je završio svoj zadatak (koji je njemu primjeren).

Takvog učenika se ne kažnjava negativnim opaskama ili jedinicama zbog nemogućnosti prepisivanja s ploče zbog problema sa pažnjom, zaboravljanja domaćih zadaća, već se primjenjuju postupci koji su navedeni u nalazima ili dodatnim materijalima koji se odnose na djecu npr. sa ADHD-om, disleksijom, oštećenjem vida, sluha i dr.


Hoće li će se primijeniti prilagođeni program ili individualizirani pristup ovisi o teškoćama učenika, odnosno njegovim mogućnostima da slijedi redovni nastavni plan i program, a to se utvrđuje dijagnostičkim postupcima.

Odluku o navedenim oblicima (nakon provedene dijagnostike) donosi Povjerenstvo koje čini tim škole ( stručna služba,razrednik učenika ) i školski liječnik . Oni svoju preporuku šalju u gradski ili županijski organ uprave (ovisi gdje učenik živi).

Organ uprave donosi Rješenje o obliku školovanja, koji u ovom slučaju znači primjenu čl. 4 Pravilnika o školovanju učenika s teškoćama u razvoju, s naznakom  radi li se o prilagođenom programu ili samo o individualiziranom pristupu. 

Od dana dobivanja Rješenja o primjerenom obliku daljnjeg školovanja,  učitelji TREBAJU postupati u skladu s preporukom i  uz pomoć stručnog tima, predložiti,  napisati i provoditi predviđene aktivnosti i metode rada, sukladne učenikovim posebnim potrebama.
 

Za  učitelje i jedan i drugi pristup zahtijeva dodatnu pripremu, ali za prilagođeni program i izradu programa za svakog učenika iz svakog ili samo nekih  predmeta. Za individualizirani pristup učitelj treba predvidjeti, napisati i prilagoditi metode rada. 

Za oba oblika rada piše se i izvješće o uspješnosti na polugodištu i kraju nastavne godine i predaje na uvid voditelju stručnog tima (obično defektologu).

Učenici koji osnovnu školu završe prema individualiziranom pristupu školuju se u  redovnoj srednjoj školi tj. onom srednjoškolskom programu za koji imaju najbolje sposobnosti. 

Važno je u srednjoj školi POKAZATI RJEŠENJE i po potrebi nalaze koje je dijete imalo u osnovnoj školi. Učenici koji imaju dokumentaciju mogu dobiti dodatne bodove pri upisu u srednju školu ili se čak direktno upisuju, zavisi od škole. Uvjeti uvijek pišu u natječaju za upis. 

U osmom razredu učenik se upućuje na Profesionalnu orijentaciju (Zavod za zapošljavanje) gdje nakon provedenih testova dobije preporuku za najpogodniju školu (uvažavajući sposobnosti i osobitosti djeteta).

Također je jako  važno rukovoditi se djetetovim potencijalima i biti svjestan realnih ograničenja (visoka inteligencija nije dovoljna ako dijete ima velike teškoće sa pažnjom,čitanjem i pisanjem npr…).

U svakom slučaju, sa školom i dalje treba surađivati i djetetu osiguravati pomoć u učenju . Ako učenici upišu školu prema svojim sposobnostima i talentima, obično su  motivirani i uspješni.                                    

SAVJETI   I INFORMACIJE RODITELJIMA

Ako  vaše dijete ima teškoće u: čitanju, pisanju, računanju, motorici, govoru, pažnji i ili ponašanju i sl. obratite se razredniku ili direktno nekom od članova stručnog tima škole (pedagog,psiholog,defektolog,logoped) te zatražite PRAVOVREMENU pomoć.

Nemojte da vas zavaraju DOBRE ili čak VISOKE INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI vašeg djeteta ( u djece sa disleksijom i disgrafijom je to čest slučaj) to ne znači da djetetu ne treba pomoć npr. u čitanju i ili pisanju, ili u kontroli ponašanja (ADHD).

Skrivanjem ili „maskiranjem“ problema pojačati ćete FRUSTRACIJE svoga djeteta, koje mogu prerasti i u veće probleme (problemi ponašanja,školske fobije).

Individualizacija pristupa, unutar redovnog programa, je oblik pomoći vašem djetetu ( kako bi se održala pozitivna motivacija za rad) ali i signal i obveza nastavnicima da prema učeniku postupaju u skladu s predloženim metodama.

Individualizaciju može predložiti učitelj, roditelj ili netko od članova stručnog tima. 

Rješenje o individualizaciji se može i ukinuti na prijedlog istih osoba, ali samo ako stručni tim (uz nadležnog liječnika) utvrdi da  zbog postignutog napretka ne postoji daljnja potreba za tim oblikom školovanja..

Roditelj  IMA PRAVO UVIDA u metode rada koje koristi nastavnik, kako bi mogao surađivati u pružanju adekvatne pomoći svome djetetu.

Potrebno je i poželjno da roditelji surađuju s razrednikom, stručnim timom škole, ali po potrebi i sa svim nastavnicima ( u predmetnoj nastavi) kako bi individualizacija  bila što efikasnija.

SAVJETI  I INFORMACIJE UČITELJIMA

Kada učitelji dobiju obavijest da je učenik  sa  posebnim potrebama dobio Rješenje o primjerenom obliku daljnjeg školovanja  ( individualizirani pristup u nastavi)  potrebno je ODMAH pristupiti  izradi prijedloga primjerenih METODA rada u nastavi ( uz suradnju sa stručnim timom) i dosljedno ih i primjenjivati.

Na POLUGODIŠTU i NA KRAJU nastavne godine podnosi se PISMENO IZVJEŠĆE o uspješnosti  primjene  korištenih metoda i/ili prijedlog novih uz komentar o daljnjoj  potrebi ovog oblika pomoći (na kraju godine).  

Učenici koji imaju individualizaciju pristupa u nastavi su učenici PROSJEČNIH ili  NADPROSJEČNIH INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI, ali sa posebnim potrebama na određenom  razvojnom području.

Ocjenjuju se ocjenama od 1-5 , kao i ostali učenici. Pri ocjenjivanju treba se uzeti u obzir učenikova teškoća, ali i uloženi napor i trud u radu.

Ovi učenici u pravilu NE PONAVLJAJU razred, iako (u iznimnim slučajevima) kad to procijene i članovi stručnog tima, u predmetnoj nastavi MOGU PONAVLJATI RAZRED.

Antonela Puharić Burčul,prof.

Stručni suradnik – defektolog-logoped